การพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 3 (21/3/62) (2)

จำนวนเข้าดู: 831

เรื่อง : การพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปี 3 หัวข้อ : หมวด 3 (ลูกค้า)
ว/ด/ป ที่จัดงาน : เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562
สถานที่จัดงาน : ณ ห้องเรียน ชั้น 14 อาคารเรียนรวม Learning Tower
วิทยากร : รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

ตอนที่ 1/4

 

ตอนที่ 2/4

 

ตอนที่ 3/4

 

ตอนที่ 4/4

 

 

สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 11940, 11941 e-Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.