การพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx): Customer Focus (30/1/61)

เรื่อง : การพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา (EdPEx): Customer Focus
ว/ด/ป : วันที่ 30 มกราคม 2561
สถานที่ : ณ ห้องประชุมสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย ชั้น 19 อาคารนวัตกรรม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี
วิทยากร : รศ.ดร.อนันต์ มุ่งวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตอนที่ 1/5

 

ตอนที่ 2/5

 

ตอนที่ 3/5

 

ตอนที่ 4/5

 

ตอนที่ 5/5