การจัดทำโครงร่างองค์กรสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ 17 มีนาคม 2560

on . Posted in การบริหารจัดการคุณภาพ/2560. จำนวนเข้าดู: 206

2. การบริหารจัดการคุณภาพ

รายละเอียดงาน/ชื่องาน ดังนี้

"การจัดทำโครงร่างองค์กรสำหรับหน่วยงานสายสนับสนุนวิชาการ"
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุม ศ.ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 2 คณะศึกษาศาสตร์ มศว

ตอนที่ 1/6

 

ตอนที่ 2/6

 

ตอนที่ 3/6

 

ตอนที่ 4/6

 

ตอนที่ 5/6

 

ตอนที่ 6/6